Erzurum 2-4 MAYIS 2014

TEBLİĞCİLER VE TEBLİĞLERİ
1. Prof. Dr. Selami Bakırcı-Prof. Dr. M. Sadi Çögenli
“Kadızâde Mehmed Efendi Tarafından Erzurum Müftülüğüne İntikal Eden Orjinal Bir Kitap Üzerine”
2. Prof. Dr. Hacı Ömer Özden
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Şeceresi ve Terekesi”
3. Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin İspirdeki Medresesi: Kadıoğlu Medresesi”
4. Prof. Dr. İsmail Çalışkan
“Kadızâde Mehmed Arif’in Ulumu’l-Kur’an’a Dair Risalesi Üzerine”
5. Prof. Dr. Mevlüt Özler
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Mümeyyizatü Mezhebi’l-Maturidiyye an Mezhebi’l-Gayriyye Adlı Risalesi”
6. Prof. Dr. Nevzat Tartı
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin er-Risale fi’l-Fark beyne’l-Hadisi’l-İlahi ve’l-Kudsi adlı Risalesi: Değerlendirme ve Edisyon Kritiği”
7. Prof. Dr. Ömer Kara
“Abbas Efendi’nin er-Risaletü’l-Cudiyye’ye Takriz’inin İspiri Şerhi: Retoriğin retoriği ve Üstad beni nasıl övdü?”
8. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
“Ömer Efendi’nin Eserlerine Yazılan Takrizlerin Belağat İncelemeleri”
9. Prof. Dr. İbrahim Yılmaz
“Ömer Efendi’nin Arap Dilciliği”
10. Prof. Dr. Ahmet Bostancı
“Ömer Efendi’nin İdğamla İlgili Risalesi”
11. Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
“Ömer Efendi’nin Süruru Kalbi’n-Nazirin Adlı eseri bağlamında Peygamber Mucizeleri”
12. Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu
“Ömer Efendi’nin Muinü’l-İhvan Adlı Mantık Risalesi: Tanıtım ve Tenkitli Neşir”
13. Prof. Dr. Osman Gürbüz
“Ömer Efendi’nin Ferhatü’l-Füad Adlı Eseri ve Tarihçiliği”
14. Prof. Dr. Ahmet Ögke
“Ömer Efendi’nin Ferhu’z-Zahidin Adlı Tasavvufi Risalesi”
15. Doç. Dr. Sinan Öge
“Ömer el-İspiri’nin Risalesi Bağlamında Harikulade Olaylar”
16. Doç. Dr. Halil İbrahim Tanç
“Ömer Efendi’nin Te’nisle İlgili Risalesi”
17. Doç. Dr. Hayati Yılmaz
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin er-Risaletü’s-Sa’diyye adlı Risalesi ve Uğursuzluk Meselesi”
18. Doç. Dr. Resul Öztürk
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Va’d ve Vaid Risalesi” 
19. Doç. Dr. Mahmut Çınar
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Şerhu Ravzati’l-Cennat Risalesi Bağlamında Kelam Şerhçiliği”
20. Doç. Dr. Harun Reşid Demirel
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Kıladetü’l-Mercan Adlı Eseri”
21. Doç. Dr. İsmail Demir
“Ömer Efendi’nin Temeyyüzü’l-Ebvab Adlı risalesi”
22. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay
“Ömer Efendi’nin furukçuluğu: Övgü Kelimeleri Arasındaki Farklar”
23. Yrd. Doç. Dr. Abdülcebbar Kavak
“Ömer Efendi’nin Tasavvufi Yönü”
24. Yrd. Doç. Dr. Bülent Akot
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Risale fi Hased Adlı Eserinin Analizi”
25. Yrd. Doç. Dr. İsmail Bulut
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Kelamcılığı”
26. Yrd. Doç. Dr. M. Salih Geçit
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Şerhu Risaleti’t-Tevhid Adlı Risalesinin İncelemesi ve Edisyon Kritiği”
27. Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çalık
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Bahru’l-Fetavasında Fıkıhçılığı”
28. Yrd. Doç. Dr. M.Fatih Turan
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Selam Risalesi”
29. Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Özsoy                       
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Hz. Ali’nin Fazileti ile İlgili Risalesi”
30. Yrd. Doç. Dr. İsmail Altun- Yrd. Doç. Dr. Reyhan Keleş
“Ömer Efendi’nin Üç Eserine Yazılan Takrizler”
31. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan
“Ömer Efendi’nin Risale-i Cudiyye’si Bağlamında Tefsirciliği”
32. Dr. Öncel Demirdaş  
“Ömer Efendi’nin Cem’u’l-Me’arib Adlı Tasavvufi Risalesi”
33. Dr. Behlül Düzenli
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Bahru’l-Fetava’sının Osmanlı Fetva Geleneğindeki Yeri ve oğlu İbrahim Edhem Efendi’nin Nehriyyetü’l-Fetava’sı ile Mukayesesi”
34. Öğr. Gör. Üsmetüllah Sami
“Ömer Efendi’nin Deve ve Bakar’ın Zekatı İle İlgili Fıkhi İki Risalesi”
35. Okt. Mesut Yiğit
“Ömer Efendi’nin Mübeyyinü’l-Lebub ve Aksamü’l-Kelime Adlı Risaleleri”
36. Arş. Gör. Mehmet Hanefi Suluoğlu       
“Kadızâde Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri, İlmi Şahsiyeti ve Kaşifü’l-Mevta ve’l-Berzah Risalesi”,  
37. Arş. Gör. Mehmet Yıldız
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Risale Fi’z-Zikr Adlı Eseri”
38. Arş. Gör. Davut Ağbal     
“Kadızâde Mehmed Efendi’nin Üç Risalesi Bağlamında Astroloji İle İlgili Görüşleri”
39. Arş. Gör. Muhammet Fatih Duman-Prof. Dr. Ömer Kara
“Hayatı ve Eserleriyle Ömer Efendi”
40. Arş. Gör. Yusuf Akçakoca
“Ömer Efendi’nin Tenazuu’l-Fiileyn fi İsmin Zahirin Adlı Risalesi”
41. Arş. Gör. Osman Nuri Karadayı
“Ömer el-İspiri’nin Husunu’l-Metalib Adlı Risalesi ve Muhtevası”
42. Arş. Gör. Abdullah Şimşek
“Ömer Efendi’nin Risale fi’l-Mu’teberat Adlı Tasavvufi Risalesi”

 

Panel